.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    คณะกรรมการนักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน
 
คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560


นายประพันธ์ พรมเสน
ประธานคณะกรรมการนักเรียน


นางสาวนริศรา ฉิมพลีล้อม
รองประธานคณะกรรมการนักเรียน คนที่ 1


นางสาววิภาวัลย์ นาใต้
รองประธานคณะกรรมการนักเรียน คนที่ 2


นางสาวจิราภา นพแก้ว
เลขานุการ


นายธนธรณ์ รามศิริ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ


นางสาวอรพัชรีวรรณ พันธะไหล
กรรมการงานวิชาการ


นางสาวจุฑามาศ ผิวดำ
กรรมการงานกิจกรรมและนันทนาการ


นางสาวชนิดา ชาที
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน


นายธนกฤต ใบญาติ
กรรมการงานระเบียบวินัย


นางสาวอทิตยา ทาโพธิ์
กรรมการงานระเบียบวินัย


นายปฏิภาณ แสนแก้ว
กรรมการงานส่งเสริมพุทธศาสตร์และประเพณี


นายศรัณย์ หนองผือ
กรรมการงานรักษาความปลอดภัย


นายพณพงษ์ ฝีปากเพราะ
กรรมการงานรักษาความปลอดภัย


นางสาวสุพรรษา ทองโคตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ


นางสาวปิยฉัตร ชมพุฒ
กรรมการงานบัญชีและการเงิน


นางสาววราภรณ์ ชินบุตร
กรรมการงานพัสดุ


นางสาววิภารักษ์ หินคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายวรายุทธ ปิ่นเภท
กรรมการงานประชาสัมพันธ์


นายจิรภัทร เพ็งค่ำ
กรรมการงานประชาสัมพันธ์


นางสาวประทุมวรรณ แพงดาน
กรรมการงานติดต่อประสานงาน


นางสาวบุษบาวรรณ กองศรี
กรรมการงานติดต่อประสานงาน


นายธนพัฒน์ อาจนนท์ลา
กรรมการงานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา


นางสาวธิดารัตน์ สิงห์ภา
กรรมการงานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา


นางสาวอุบลวรรณ พลตรี
กรรมการงานปฏิคมและสวัสดิการ


นางสาวกาญจนา ทองปราบ
กรรมการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย


นายธินกร อุดรเขตร
กรรมการงานอาคารและสถานที่
 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 มกราคม 2563
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th