.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2560)/1 
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2560)/1
 

คำสั่งที่ 200/2560 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 199/2560 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 198/2560 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินโครงการทบทวนความรู้ฯ

คำสั่งที่ 197/2560 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานตักบาตรเทโวฯ

คำสั่งที่ 196/2560 เรื่อง เวรรักษาการ์(กลางคืน)ตค.

คำสั่งที่ 195/2560 เรื่อง  เวรรักษาการณ์ (กลางวัน)ตค.

คำสั่งที่ 194/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดพำเนินการสอบปลายภาค

คำสั่งที่ 193/2560 เรื่อง ข้าราชการครู นักเรียนไปราชการ ผครูคมสัน)

คำสั่งที่ 192/2560 เรื่อง ข้าราชการครู นักเรียน ไปราชการ (ครูรัชนีกร)และนักเรียน

คำสั่งที่ 191/2560 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูนุกูล)

คำสั่งที่ 190/2560 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูมลิวัลย์)

คำสั่งที่ 189/2560 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูอุทัยรัตน์)และคณะ

คำสั่งที่ 188/2560 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูอุทัยรัตน์)

คำสั่งที่ 187/2560 เรื่อง ข้าราชการครู ลูกจ้าง นักเรียน ไปราชการ (ครูเมวดี)

คำสั่งที่ 186/2560 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูอรุณ)

คำสั่งที่ 185/2560 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 184/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการติดตามตรวจสอบฯ

คำสั่งที่ 183/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือครู คู่มือนักเรียน

คำสั่งที่ 182/2560 เรื่อง ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้าง ไปราชการ

คำสั่งที่ 181/2560 เรื่อง ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้าง นักเรียนไปราชการ

คำสั่งที่ 180/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการครูปฏิบัติงานในหน้าที่

คำสั่งที่ 179/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปฯ

คำสั่งที่ 178/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายสังคมศึกษาเพื่อการเรียนรู้

คำสั่งที่ 177/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คำสั่งที่ 176/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูอุทัยรัตน์)

คำสั่งที่ 175/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิต

คำสั่งที่ 174/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ(ครูเพ็ญนภา

คำสั่งที่ 173/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ(ครูกานติมา)

คำสั่งที่ 172/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ(ครูจันทร์เพ็ญ)

คำสั่งที่ 171/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ(ครูเพ็ญนภา) 

คำสั่งที่ 170/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ(ครูมลิวัลย์)

คำสั่งที่ 169/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียน(เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 168/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานขับรถ

คำสั่งที่ 167/2560 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางคืน)กย.

คำสั่งที่ 166/2560 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางวัน)กย. 

คำสั่งที่ 165/2560 เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูมลิวรัลย์)

คำสั่งที่ 164/2560 เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 163/2560 เรื่อง จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน

คำสั่งที่ 162/2560 เรื่อง  ข้าราชการครูนักเรียนไปราชการ(ครูเนตรนภา)

คำสั่งที่ 161/2560 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูนันท์ภัส)

คำสั่งที่ 160/2560 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูกันชิสา)

คำสั่งที่ 159/2560 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (รองเกียรติศักดิ์)

คำสั่งที่ 158/2560 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูสมาน)

คำสั่งที่ 157/2560 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูกันชิสา)

คำสั่งที่ 156/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบการรู้เรื่องการอ่าน

คำสั่งที่ 155/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน

คำสั่งที่ 154/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูศิวารักษ์)

คำสั่งที่ 153/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูสิริณัฏฐ์)

คำสั่งที่ 152/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูธัญญาลักษณ์)

คำสั่งที่ 151/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูอภิชาติ)

คำสั่งที่ 150/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูนุกูล)

คำสั่งที่ 149/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูกัญชิลา)

คำสั่งที่ 148/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูอุดม)

คำสั่งที่ 147/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูคมสัน)

คำสั่งที่ 146/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูนุกูล)

คำสั่งที่ 145/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูนุกูล)

คำสั่งที่ 144/2560 เรื่อง แ่ต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำสั่งที่ 143/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการครูเนตรนภา

คำสั่งที่ 142/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย

คำสั่งที่ 141/2560 เรื่อง  แต่งคั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

คำสั่งที่ 140/2560 เรื่อง ข้่าราชการครูไปราชการ (ครูสมาน)

คำสั่งที่ 139/2560 เรื่อง ข้าราชการครู นักเรียนไปราชการ (ครูฐิติวรรณ)

คำสั่งที่ 138/2560 เรื่อง ข้าราชการครู นักเรียนไปราชการ (ครูมลิวัลย์)

คำสั่งที่ 137/2560 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางคืน)สค.

คำสั่งที่ 136/2560 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางวัน)สค.

คำสั่งที่ 135/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่

คำสั่งที่ 134/2560 เรื่อง ข้าราชการครู นักเรียนไปราชการ (ครูมลิวัลย์)

คำสั่งที่ 133/2560 เรื่อง ข้าราชการครู ไปราชการ (ครูอุทัยรัตน์)

คำสั่งที่ 132/2560 เรื่อง ข้าราชการครู ไปราชการ (ครูอุทัยรัตน์)

คำสั่งที่ 131/2560 เรื่อง ข้าราชการครู นักเรียนไปราชการ (ครูจุฑารัตน์)

คำสั่งที่ 130/2560 เรื่อง ข้าราชการครูนักเรียนไปราชการ(ครูสานิตย์)

คำสั่งที่ 129/2560 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 1128/2560 เรื่อง ข้าราชการครูและนักเรียนไปราชการ

คำสั่งที่ 127/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฝึกย่อย

คำสั่งที่ 126/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรถยนต์

คำสั่งที่ 125/2560 เรื่อง ข้าราชการครูลูกจ้างไปราชการ

คำสั่งที่ 124/2560 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอรณพ)

คำสั่งที่ 123/2560 เรื่อง ข้าราชการครู นักเรียนไปราชการ

คำสั่งที่ 122/2560 รื่อง ครูอัตราจ้างไปราชการ

คำสั่งที่ 121/2560 เรื่อง ครูอัตราจ้าง นักเรียนไปราชการ

คำสั่งที่ 120/2560 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 119/2560 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 118/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค 1/2560

คำสั่งที่ 117/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันอาสาฬหบูชา

คำสั่งที่ 116/2560 เรื่อ คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล

คำสั่งที่ 115/2560 เรื่อง คณะที่ปรึกษาสี

คำสั่งที่ 114/2560 เรื่อง แก้ไขเวรยามรักษาการณ์(กลางวัน)กค.

คำสั่งที่ 113/2560 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางคืน)กค.

คำสั่งที่ 112/2560 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางวัน)กค.

คำสั่งที่ 111/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือ

คำสั่งที่ 110/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียน(ดรงเรียนคุณธรรม)

คำสั่งที่ 109/2560 เรื่อง

คำสั่งที่ 108/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียน

คำสั่งที่ 107/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียน(โรงเรียนคุณธรรม)

คำสั่งที่ 106/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

คำสั่งที่ 105/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่

คำสั่งที่ 104/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 103/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 102/2560 เรื่อง

คำสั่งที่ 101/2560 เรื่อง

คำสั่งที่ 100/2560 เรื่อง ข้าราชการครูนักเรียนไปราชการ(ครูอรณพและคณะ)

คำสั่งที่ 099/2560 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูสมาน)

คำสั่งที่ 098/2560 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูมลิวัลย์)

คำสั่งที่ 097/2560 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 096/2560

คำสั่งที่ 095/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูนุกูลนักเรียน)

คำสั่งที่ 094/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม

คำสั่งที่ 093/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากรฯมาปฏิบัติงาน

คำสั่งที่ 092/2560 เรื่อง ให้ไปราชการบุคลากรทุกคน

คำสั่งที่ 091/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสารสัมพันธ์น้องพี่

คำสั่งที่ 090/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีไหว้ครู

คำสั่งที่ 089/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดมทุนทรัพยากร(ทุนการศึกษา)

คำสั่งที่ 088/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

คำสั่งที่ 087/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตรฯ

คำสั่งที่ 086/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูอรวรรณ)  

คำสั่งที่ 085/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูคมสัน)

คำสั่งที่ 084/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูอรณพ)

คำสั่งที่ 083/2560 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางคืน)มิย.

คำสั่งที่ 082/2560 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางวัน)มิย.

คำสั่งที่ 081/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 080/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (รองสุรัตน์)

คำสั่งที่ 079/2560 เรื่อง ข้าราชการและนักเรียนไปราชการ (ครูเนตรนภา)

คำสั่งที่ 078/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศุึกษา 2560

คำสั่งที่ 077/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า

คำสั่งที่ 076/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูปาริฉัตต์) 

คำสั่งที่ 075/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 074/2560 เรื่อง ข้าราชดารไปราชการ

คำสั่งที่ 073/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4i

คำสั่งที่ 072/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง คณะกรรมการประเมินฯอย่างเข้ม

คำสั่งที่ 071/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูนิเทศ ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

คำสั่งที่ 070/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 069/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรจัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 068/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 067/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรจัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 066/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 065/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรจัดกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 064/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรจัดกิจกรรมแนะแนว ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 063/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 062/2560 เรื่อง  แต่งตั้้งบุคลากรจ่ายเงินเรียนฟรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

คำสั่งที่ 061/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ปี 2560 

คำสั่งที่ 060/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 059/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 058/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 057/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑

คำสั่งที่ 056/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผ

คำสั่งที่ 055/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 054/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 053/2560 เรื่อง พนักงานราชการลาออก

คำสั่งที่ 052/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 051/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างฯ

คำสั่งที่ 050/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 049/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการครูนักเรียนไปราชการ (ครูเวียงแก้ว)

คำสั่งที่ 048/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

คำสั่งที่ 047/2560 เรื่อง ประเมินพัฒนาอย่างเข็ม(ครูพรทิพย์)

คำสั่งที่ 046/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

คำสั่งที่ 045/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน

คำสั่งที่ 044/2560 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางคืน)พค.

คำสั่งที่ 043/2560 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางวัน)พค.

คำสั่งที่ 042/2560 เรื่อง ลูกจ้างลาออก

คำสั่งที่ 041/2560 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางคืน)เมย

คำสั่งที่ 040/2560 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางวัน)เมย

คำสั่งที่ 039/2560 เรื่อง ข้าราชการลูกจ้างไปราชการ (ผอ.และคณะ)

คำสั่งที่ 038/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูคมสัน)

คำสั่งที่ 037/2560 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูอรทัย)

คำสั่งที่ 036/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

คำสั่งที่ 035/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่งที่ 034/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบหลักฐานการศึกษา

คำสั่งที่ 033/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประมินประสิทธิภาพฯ(นักการภารโรง)

คำสั่งที่ 032/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประมินประสิทธิภาพฯ(ครูอัตราจ้างชั่วคราว)

คำสั่งที่ 031/2560 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูตามผลการสอบแข่งขัน (ครูพรทิพย์)

คำสั่งที่ 030/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์(กลางคืน) มีค.60

คำสั่งที่ 029/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์(กลางวัน) มีค.60

สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 3 สิงหาคม 2563
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th