.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2559) 
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2559)
 

คำสั่งที่ 245/2559 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางคืน) มค.60

คำสั่งที่ 244/2559  เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางวัน) มค.60

คำสั่งที่ 243/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค

คำสั่งที่ 242/2559 เรื่อง

คำสั่งที่ 241/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ Pre O-NET (ม.3)

คำสั่งที่ 240/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

คำสั่งที่ 239/2559

คำสั่งที่ 238/2559

คำสั่งที่ 237/2559 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ธค.59

คำสั่งที่ 236/2559  เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางวัน) ธค.59

คำสั่งที่ 235/2559 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

คำสั่งที่ 234/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิพล (ครั้งที่1

คำสั่งที่ 233/2559 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานฯ

คำสั่งที่ 232/2559

คำสั่งที่ 231/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา

คำสั่งที่ 230/2559 เรื่องข้าราชการไปราชการ(ครูการเงิน พัสดุ)

คำสั่งที่ 229/2559 เรื่องข้าราชการไปราชการ(ภาษาไทย)

คำสั่งที่ 228/2559 เรื่องแต่งตั้งตรวจการจ้างปรับปรุงบ้านพักครู

คำสั่งที่ 227/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงบ้านพักครู

คำสั่งที่ 226/2559 เรื่องแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 225/2559 เร่ื่องครูไปราชการ(ครูคมสัน)

คำสั่งที่ 224/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมนักเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

คำสั่งที่ 223/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโรงเรียนค่านิยม12ประการ

คำสั่งที่ 222/2559 เรื่องแต่งตั้งครูนิเทศครูพี่เลี้ยง

คำสั่งที่ 221/2559 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางคืน) พย.59

คำสั่งที่ 220/2559 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางวัน) พย.59

คำสั่งที่ 219/2559 เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราราชการครู (ครั้งที่ 2) 1 ต.ค. 2559

คำสั่งที่ 218/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

คำสั่งที่ 217/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งที่ 216/2559 เรื่อง

คำสั่งที่ 215/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัเตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2

คำสั่งที่ 214/2559 เรื่องข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้าง นักเรียนไปราชการ

คำสั่งที่ 213/2559

คำสั่งที่ 212/2559

คำสั่งที่ 211/2559

คำสั่งที่ 210/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตักบาตรเทโวฯ

คำสั่งที่ 209/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมนักเรียนงานศิลปหัตถกรรม

คำสั่งที่ 208/2559

คำสั่งที่ 207/2559

คำสั่งที่ 206/2559

คำสั่งที่ 205/2559

คำสั่งที่ 204/2559 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ตค.59

คำสั่งที่ 203/2559 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางวัน) ตค.59

คำสั่งที่ 202/2559

คำสั่งที่ 201/2559

คำสั่งที่ 200/2559

คำสั่งที่ 199/2559

คำสั่งที่ 198/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ (ครูเวียงแก้ว)

คำสั่งที่ 197/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ (ครูปาริฉัตต์)

คำสั่งที่ 196/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ (ครูอรณพ)

คำสั่งที่ 195/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ (ครูพรพิชิต)

คำสั่งที่ 194/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

คำสั่งที่ 193/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(รองเกียรติศักดิ์

คำสั่งที่ 192/2559

คำสั่งที่ 191/2559

คำสั่งที่ 190/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2559 

คำสั่งที่ 189/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูพงษ์ศิริ)

คำสั่งที่ 188/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูเบญจวรรณ)

คำสั่งที่ 187/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูเพ็ญนภา

คำสั่งที่ 186/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูจุฑารัตน์)

คำสั่งที่ 185/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมุทิตาจิต

คำสั่งที่ 184/2559 เรื่องแต่งตั้งครูดำเนินกิจกรรมค่ายสังคมศึกษาฯ

คำสั่งที่ 183/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูศศฺิกานต์)

คำสั่งที่ 182/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูเพ็ญนภา)

คำสั่งที่ 181/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูสุรัตน์)

คำสั่งที่ 180/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูสิริกาญจน์)

คำสั่งที่ 179/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูศุภรดา)

คำสั่งที่ 178/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูนุกูล)

คำสั่งที่ 177/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูอรุณ)

คำสั่งที่ 176/2559 เรื่องแต่งตั้งครูสอนแทน

คำสั่งที่ 175/2559

คำสั่งที่ 174/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูเวียงแก้ว)

คำสั่งที่ 173/2559 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางคืน) กย.59

คำสั่งที่ 172/2559 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางวัน) กย.59

คำสั่งที่ 171/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์

คำสั่งที่ 170/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูณัฐธิดา)

คำสั่งที่ 169/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 168/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คำสั่งที่ 167/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูสิริณัฏฐ์)

คำสั่งที่ 166/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูภัทราภรณ์)

คำสั่งที่ 165/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูศุภรดา)

คำสั่งที่ 164/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูวิลาสินี)

คำสั่งที่ 163/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูนุฏุล) 

คำสั่งที่ 162/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูศิวารักษ์)

คำสั่งที่ 161/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูอุดม)

คำสั่งที่ 160/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ห้อวสมุด)

คำสั่งที่ 159/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศโรงเรียนในฝัน

คำสั่งที่ 158/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูอรทัย)

คำสั่งที่ 157/2559 เรื่องคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2559

คำสั่งที่ 156/2559 เรื่องคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2559

คำสั่งที่ 155/2559

คำสั่งที่ 154/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูศุภรดา)

คำสั่งที่ 153/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูศุภรดา)

คำสั่งที่ 152/2559 เรื่องคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

คำสั่งที่ 151/2559 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูสมาน)

คำสั่งที่ 150/2559 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูพงษ์ศิริ)

คำสั่งที่ 149/2559 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูนุกูล)

คำสั่งที่ 148/2559 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูชนิกานต์)

คำสั่งที่ 147/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางคืน) สค.59

คำสั่งที่ 146/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางวัน) สค.59

คำสั่งที่ 145/2559 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูนุกูล)

คำสั่งที่ 144/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับการประมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 

คำสั่งที่ 143/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูนุกูล)

คำสั่งที่ 142/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูปาริฉัตต์)

คำสั่งที่ 141/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

คำสั่งที่ 140/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค 1/2559

คำสั่งที่ 139/2559 เรื่อง

คำสั่งที่ 138/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

คำสั่งที่ 137/2559 เรื่องข้าราชการครูไปราชการ(ครูอภิชาตครูรัตนา)

คำสั่งที่ 136/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

คำสั่งที่ 135/2559 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครู ช่อผกา) 

คำสั่งที่ 134/2559 เรื่อง ข้ารราชการครู นักเรียนไปราชการ

คำสั่งที่ 133/2559 เรื่อง

คำสั่งที่ 132/2559 เรื่อง

คำสั่งที่ 131/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

คำสั่งที่ 130/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับการติดตาม ตรวจสอบฯ

คำสั่งที่ 129/2559 เรื่อง ข้าราชการครูนักเรียนไปราชการ (ครูเนตรนภา)

คำสั่งที่ 128/2559 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูปาริฉัตต์)

คำสั่งที่ 127/2559 เรื่อง ข้าราชการครูนักเรียนไปราชการ (ครูอรณพ)

คำสั่งที่ 126/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางคืน) กค.59

คำสั่งที่ 125/2559 เรื่อง  แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางวัน) กค.59

คำสั่งที่ 124/2559 เรื่อง ข้าราชการครูนักเรียนไปราชการ (ครูพัชนียา)

คำสั่งที่ 123/2559 เรื่อง ข้าราชการครูนักเรียนไปราชการ (ครูอรวรรณ)

คำสั่งที่ 122/2559 เรื่อง ข้าราชการครูนักเรียนไปราชการ (ครูคมสัน)

คำสั่งที่ 121/2559 เรื่อง ข้าราชการครูนักเรียนไปราชการ(ครูอรทัย)

คำสั่งที่ 120/2559 เรื่อง

คำสั่งที่ 119/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่

คำสั่งที่ 118/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง

คำสั่งที่ 117/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ฯ

คำสั่งที่ 116/2559 เรื่อง ข้าราชการครู นักเรียนไปราชการ (ครูเนตรนภา)

คำสั่งที่ 115/2559 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูธิดารัตน์)

คำสั่งที่ 114/2559 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูจุฑารัตน์)

คำสั่งที่ 113/2559 เรื่อง ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างไปราชการ (ทุกคน)

คำสั่งที่ 112/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในฯ

คำสั่งที่ 111/2559 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูรัตนา)

คำสั่งที่ 110/2559 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูคมสัน)

คำสั่งที่ 109/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันฯ

คำสั่งที่ 108/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า

คำสั่งที่ 107/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการวิจัยฯ

คำสั่งที่ 106/2559 เรื่อง ข้าราชการครู นักเรียนไปราชการ (ครูศุรศิริ)

คำสั่งที่ 105/2559 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูศุภรกา)

คำสั่งที่ 104/2559 เรื่อง ข้าราชการครู นักเรียนไปราชการ (ครูณัญฐิดา)

คำสั่งที่ 103/2559 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูมลิวรรณ)

คำสั่งที่ 102/2559 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูสุรัตน์)

คำสั่งที่ 101/2559 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูจุฑารัตน์)

คำสั่งที่ 100/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางคืน) มิย.59

คำสั่งที่ 099/2559 เรื่อง   แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางวัน) มิย.59

คำสั่งที่ 098/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันประกาศตั้งโรงเรียน

คำสั่งที่ 097/2559 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูพัชนียา)

ำสั่งที่ 096/2559 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูเบญจวรรณ)

คำสั่งที่ 095/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

ำสั่งที่ 094/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบุญปั้งไฟ

คำสั่งที่ 093/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู

คำสั่งที่ 092/2559 เรื่อง แต่งตั้งคุณครูดูแลนักเรียนในระบบทวิศึกษา

คำสั่งที่ 091/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการเรียนการสอน

คำสั่งที่ 090/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลอเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คำสั่งที่ 089/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คำสั่งที่ 088/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ

คำสั่งที่ 087/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมชุมนุม

คำสั่งที่ 086/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมแนะแนว

คำสั่งที่ 085/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมลูกเสือ,

คำสั่งที่ 084/2559 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูปาริฉัตต์)

คำสั่งที่ 083/2559 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูคมสัน)

คำสั่งที่ 082/2559 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูศศิกานต์)

คำสั่งที่ 081/2559 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสตาร์ทอย่างมีสติฯ

คำสั่งที่ 080/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

คำสั่งที่ 079/2559 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูคมสัน)

คำสั่งที่ 078/2559 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูรัชนีกร)

คำสั่งที่ 077/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

คำสั่งที่ 076/2559 เรื่อง ครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 075/2559 เรื่อง ครูประจำชั้น ปการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 074/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนปรับปรุงหลักสูตรฯ

คำสั่งที่ 073/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างมาปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งที่ 072/2559 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูสิริกาญจน์ ครูนุกูล)

ำสั่งที่ 071/2559 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูสุวิมล)

คำสั่งที่ 070/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสถานที่ แข่งขันเรือพายฯ

คำสั่งที่ 069/2559 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ(1เมย.2559)

คำสั่งที่ 068/2559 เรื่อง แต่งตั้คณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมนักกีฬาแข่งขันเรือพายฯ

คำสั่งที่ 067/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2559

คำสั่งที่ 066/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการบุคลากรปฏิบัติหน้าที่การสอน

คำสั่งที่ 065/2559 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 064/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเรียนฟรี

คำสั่งที่ 063/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าฯ

คำสั่งที่ 062/2559 เรื่อ แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ครูธุรการช่วงเวลาปิดภาคเรียน

คำสั่งที่ 061/2559 เรื่อง แต่งคั้งคณะกรรมการมอบตัวนักเรียน

คำสั่งที่ 060/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางคืน) พค.59

คำสั่งที่ 059/2559 เรื่อง  แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางวัน) พค.59

คำสั่งที่ 058/2559 เรื่อง  แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางคืน) เมย.59

คำสั่งที่ 057/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางวัน) เมย.59

คำสั่งที่ 056/2559 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูศิวรักษ์)

คำสั่งที่ 055/2559 เรื่อง พนักงานราชการลาออก

คำสั่งที่ 054/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดผ้าป่าฯ

คำสั่งที่ 053/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุ  

คำสั่งที่ 052/2559 เรื่อง ข้าราชการนักเรียนไปราชการ

ำสั่งที่ 051/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ(นักการภารโรง)

คำสั่งที่ 050/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ(ครูจ้าง)

คำสั่งที่ 049/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานกิจการฯ

คำสั่งที่ 048/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 ตุลาคม 2563
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th