.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
กรอกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนลดเวลาครูสมาน

  หน้าหลัก    แบบฟอร์มต่างๆ 
แบบฟอร์มต่างๆ
 

ปะหน้ากระดาษคำตอบ

กระดาษคำตอบ(ปรนัย)

แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา

แบบรายงานผลการไปราชการประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน

สมุดบันทึกความพอเพียง

สมุดคัดภาษาจีน

แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ

แบบบันทึก ปพ.6

บันทึกรักการอ่าน

บันทึกกิจกรรมชุมนุม

แบบบันทึกเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

บันทึกกิจกรรมแนะแนว

แบบบันทึกเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว

บันทึกการมอบหมายงานสอนแทนระหว่างลาหรือไปราชการ

แบบขออนุญาตไปราชการ

แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาราชการ

แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบขอจัดซื้อพัสดุ
ใบสำคัญรับเงิน
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

(Test Blueprint) รายข้อ

Item Card(UBR)

กระดาษคำตอบ

ใบมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2558

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้างราชการครู

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง

 อบรมการจัดดอกไม้

หลักสูตรอบรมการจัดดอกไม้.pdf
 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 54.81.178.153
คุณเข้าชมลำดับที่ 704,413
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : ubr2554@gmail.com