.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    ������������������������������������������ 
������������������������������������������
 

ประกาศโรงเรียน เรื่องผลการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ

ประกาศโรงเรียน เรื่องผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรีนน ระดับภาคตะวันออกฯ

ประกาศโรงเรียน เรื่อง กำหนดคาบการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนานักเรียนฯภาคเรียนที่ 2/60

ประกาศโรงเรียน เรื่องผลการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ปี 2560

ประกาศโรงเรียน เรื่องผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรีนน ระดับจังหวัดขอนแก่น

ประกาศโรงเรียน เรื่อง ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นลูกกตัญญู ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียน เรื่องการจัดระเบียบการจราจรภายในโรงเรียน

ประกาศโรงเรียน เรื่องคณะสีนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ

ประกาศโรงเรียน นักเรียนผลการเรียน (ม.4-ม.6) ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียน นักเรียนผลการเรียนตลอดหลักสูตร (ม.1-ม.3) ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียน นักเรียนผลการเรียน O-NET ม.6 ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียน นักเรียนผลการเรียน O-NET ม.3 ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี 2559

ประกาศโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559

ประกาศโรงเรียน ค่าเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ

ประกาศโรงเรียน ให้ใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ

ประกาศโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดขอนแก่น ปี 2559

ประกาศโรงเรียน การดำเนินกิจกรรมลูกสือและอนุรักษ์ธรรมชาติฯ 2/2559

ประกาศโรงเรียน กำหนดคาบการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนานักเรียนฯ 2/2559

ประกาศโรงเรียน เรื่องการปิดเปิดภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียน เรื่องผลการแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2559

ประกาศโรงเรียน เรื่องผลการคัดเลือแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู ปี 2559

ประกาศโรงเรียน ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียน เรื่องผลการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียน เรื่องคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียน เรื่องคณะกรรมการห้องเรียน  ปีการศึกษา 2559 

ประกาศโรงเรียน เรื่องคณะสีนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียน เรื่องชื่อกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ครูจัดกิจกรรม ปี 2559

ประกาศโรงเรียน เรื่องชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา ปี 2559

คู่มือแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ปี 2559

ประกาศโรงเรียน เรื่องการระดมทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประกาศกำหนดคาบการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนานักเรียนการประชุมนิเทศติดตามงาน

ผังการใช้อาคารเรียน ปีการศึกษา 2559

ประกาศนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2558

ประกาศนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม(O-NET)ม.6 ปีการศึกษา 2558

ประกาศนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม(O-NET)ม.3 ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

แผนผังกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2558

ประกาศตั้งหน่วยลูกเสือต้านยาเสพติด

คู่มือแนวทางการบริหารงานโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ปี 2558

ประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

ประกาศนักเรียนืั้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการระดมทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ประกาศนโยบายการนำค่านิยม12ประการสู่การปฏิบัติ

ประกาศนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2557

ประกาศคณะสีนักเรียน  ปีการศึกษา 2558

ประกาศแนวปฏิบัติการนำยานพาหนะเข้าออกบริเวณโรงเรียน

ประกาศเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพฯ

นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

นักเรียนท่ีมีผลการเรียนยอดเยี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

ครูดีที่หนูรัก ประจำปีการศึกษา 2557

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2557

นักเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ยอดเยี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

นักเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ยอดเยี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

มาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

มาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

นโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

นโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียอุบลรัตน์พิทยาคม

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

นโยบายส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

รายงานผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) ปีการศึกษา 2556

นักเรียนดีเด่น "เด็กดีศรีอุบลรัตน์"

 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ธันวาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th