.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    ���������������������������������������������������������(2558) 
���������������������������������������������������������(2558)
 

คำสั่งที่ 392/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 391/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 390/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 389/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 388/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 387/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 386/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 385/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 384/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 383/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น (ครูนุกูล)

คำสั่งที่ 382/2558 เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู (ศิวารักษ์)

คำสั่งที่ 381/2558 รื่อง ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์

คำสั่งที่ 380/2558 เรื่อง  สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 379/2558 เรื่อง ครูพี่เลี้ยงและคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติการสอน(ครูปริญญา) 

คำสั่งที่ 378/2558 เรื่อง การแข่งขันกีฬาภายใน

คำสั่งที่ 377/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 376/2558 เรื่อง คณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

คำสั่งที่ 375/2558 เรื่อง คณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

คำสั่งที่ 374/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 373/2558 เรื่อง เวรยามรักษาการณ์(กลางคืน)มค59

คำสั่งที่ 372/2558 เรื่อง เวรยามรักษาการณ์(กลางวัน)มค59

คำสั่งที่ 371/2558 เรื่อง สอบ Pre_O-net ชั้น ม.3

คำสั่งที่ 370/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 369/2558 เรื่อง คณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรม(ค่ายดูดาว)

คำสั่งที่ 368/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 367/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 366/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

คำสั่งที่ 365/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 364/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 363/2558 เรื่อง แต่งตั้งครู (ครูพิชิต)

คำสั่งที่ 362/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 361/2558 เรื่อง ไปราชการ(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

คำสั่งที่ 360/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 359/2558 เรื่อง ฝึกซ้อมนักเรียน(งานศิลปหัตถกรรม)

คำสั่งที่ 358/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 357/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 356/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 355/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 354/2558 เรื่อง เวรยามรักษาการณ์(กลางคืน) ธค.

คำสั่งที่ 353/2558 เรื่อง เวรยามรักษาการณ์(กลางวัน) ธค.

คำสั่งที่ 352/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 351/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 350/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 349/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 348/2558 เรื่อง ไปราชการ (ครูฐิติวรรณ)

คำสั่งที่ 347/2558 เรื่อง ไปราชการ (ครูเมวดี)

คำสั่งที่ 346/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 345/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 344/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 343/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 342/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 341/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 340/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 339/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 338/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 337/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 336/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 335/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 334/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 333/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 332/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 331/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 330/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 329/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

คำสั่งที่ 328/2558 เรื่อง 

คำสั่งที่ 327/2558 เรื่อง ครูเวรรักษาการณ์(กลางคืน)พย

คำสั่งที่ 326/2558 เรื่อง  ครูเวรรักษาการณ์(กลางวัน)พย

คำสั่งที่ 325/2558 เรื่อง  ให้ข้าราชการและบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

คำสั่งที่ 324/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

คำสั่งที่ 323/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2

คำสั่งที่ 322/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2

คำสั่งที่ 321/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2558 

คำสั่งที่ 320/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 319/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 318/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 317/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 316/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 315/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 314/2558 เรื่อง 

คำสั่งที่ 313/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 312/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 311/2558 เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

คำสั่งที่ 310/2558 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ

คำสั่งที่ 309/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 308/2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

คำสั่งที่ 307/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 306/2558 เรื่อง พัฒนาทักษะภาษาไทย

คำสั่งที่ 303/2558 เรื่อง การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

คำสั่งที่ 302/2558 เรื่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดขอนแก่น 

คำสั่งที่ 298/2558 เรื่อง ครูเวรรักษาการณ์(กลางคืน)ตค

คำสั่งที่ 297/2558 เรื่อง ครูเวรรักษาการณ์(กลางวัน)ตค

คำสั่งที่ 293/2558 เรื่อง อบรมการพัฒนาทักษะการคิดฯ

คำสั่งที่ 292/2558 เรื่อง สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 284/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบ กฟผ.

คำสั่งที่ 281/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมศิลปะประดิษฐ์

คำสั่งที่ 274/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ

คำสั่งที่ 273/2558 เรื่อง เยี่ยมบ้านนักเรียน

คำสั่งที่ 270/2558 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู

คำสั่งที่ 211/2558 เรื่อง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

คำสั่งที่ 210/2558 เรื่อง เปิดซองสอบราคาและตรวจรับพัสดุ

คำสั่งที่ 209/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 208/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 207/2558 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูเวียงแก้ว

คำสั่งที่ 206/2558 เรื่อง กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

คำสั่งที่ 205/2558 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น

คำสั่งที่ 204/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 203/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 202/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งที่ 201/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งที่ 200/2558 เรื่อง กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ฯ

คำสั่งที่ 199/2558 เรื่อง ครูเวรรักษาการณ์(กลางคืน)สค

คำสั่งที่ 198/2558 เรื่อง ครูเวรรักษาการณ์(กลางวัน)สค

คำสั่งที่ 197/2558 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูจุฑารัตน์)

คำสั่งที่ 196/2558 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูปริญญา)

คำสั่งที่ 195/2558 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูเบญจวรรณ)

คำสั่งที่ 194/2558 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูรดาวัลย์)

คำสั่งที่ 193/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพลังงานสัญจร

คำสั่งที่ 192/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค

คำสั่งที่ 191/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 190/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 189/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทย

คำสั่งที่ 188/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 187/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 186/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 185/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 184/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส.

คำสั่งที่่ 183/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีกรรมเบิกภพ เปิดภูมิ

คำสั่งที่ 182/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 181/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 180/2558 เรื่อง

คำสั่งที่่ 179/2558 เรื่องไปราชการ(ครูสุวิมล)

คำสั่งที่่ 178/2558 เรื่องไปราชการ(ครูศุภศิริและคณะ)

คำสั่งที่่ 177/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คำสั่งที่่ 176/2558 เรื่อง

คำสั่งที่่ 175/2558 เรื่องครูเวรรักษาการณ์(กลางคืน)กค.

คำสั่งที่่ 174/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

คำสั่งที่่ 173/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

คำสั่งที่่ 172/2558 เรื่องครูเวรรักษาการณ์(กลางวัน)กค.

คำสั่งที่่ 171/2558 เรื่องไปราชการ(ครูพิชญากร)

คำสั่งที่่ 170/2558 เรื่องไปราชการ(ครูพิชญากร)

คำสั่งที่่ 169/2558 เรื่องไปราชการ(รองไฟร์จิตร)

คำสั่งที่่ 168/2558 เรื่องไปราชการ(ครูพัทจารี)

คำสั่งที่่ 167/2558 เรื่องเลื่อนขั้นพนักงานราชการ(1 ธค.57)

คำสั่งที่่ 166/2558 เรื่องไปราชการ(ครูภาษาต่างประเทศ

คำสั่งที่่ 165/2558 เรื่องไปราชการ(ครูพรพิชิต)

คำสั่งที่่ 164/2558 เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือน(1 เมย.58)

คำสั่งที่่ 163/2558 เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือน(1 ธค.57)

คำสั่งที่ 162/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินฯ)

คำสั่งที่ 153/2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 152/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 151/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 150/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 149/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว

คำสั่งที่ 148/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวฯ

คำสั่งที่ 147/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 146/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 145/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 144/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 143/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 142/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 141/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 140/2558 เรื่อง

คำสั่งที่ 139/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดมทุนการศึกษาและคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 126/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 124/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสถานที่ การแสดงพิธีเปิด การแข่งขันเรือพายแห่งประเทศ

คำสั่งที่ 123/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันเรือพาย

คำสั่งที่ 122/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน (กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม) ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 120/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน (กิจกรรมจิตสาธารณะ) ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 117/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหัวหน้าระดับชั้น ครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 115/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน (แนะแนว) ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 114/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ลูกเสือเนตรนารี) ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 112/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหาร

คำสั่งที่ 110/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจ่ายเงิน(ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน) ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 102/2558 เรื่อง ให้พนักงานลูกจ้างมาปฏิบัติราชกา

คำสั่งที่ 89/2558 เรื่อง แต่งตั้งเวรักษาการณ์ (กลางคืน) พค.

คำสั่งที่ 88/2558 เรื่อง แต่งตั้งเวรักษาการณ์ (กลางวัน) พค.

คำสั่งที่ 87/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 83/2558 เรื่อง แต่งตั้งเวรักษาการณ์ (กลางคืน)เมย

คำสั่งที่ 79/2558 เรื่อง ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่1

คำสั่งที่ 76/2558 เรื่อง แต่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบใบ ปพ.1

 คำสั่งที่ 71/2558 เรื่องการบรรจุุและตั้งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (คุณครูกานติมา)

คำสั่งที่ 70/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 66/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 

คำสั่งที่ 58/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมสภานักเรียน

คำสั่งที่ 57/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนวิสัยทัศน์

คำสั่งที่ 55/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค

คำสั่งที่ 53/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้

คำสั่งที่ 51/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

คำสั่งที่ 50/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนดีศรีอุบลรัตน์

คำสั่งที่ 47/2558 เรื่อง แต่งตั้งเวรักษาการณ์ (กลางคืน)

คำสั่งที่ 46/2558 เรื่อง แต่งตั้งเวรักษาการณ์ (กลางวัน)

คำสั่งที่ 42/2558 เรื่อง  คณะกรรมการดำเนินการนิเทศการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557

คำสั่งที่ 39/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน อบร.OPEN HOUSE

คำสั่งที่ 37/2558 เรื่องการบรรจุุและตั้งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (คุณครูคมสัน)

คำสั่งที่ 31/2558 เรื่อง  นายทะเบียนและหัวหน้างานวัดผลและประเมินผลการเรียน

คำสั่งที่ 20/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ธันวาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th