.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2562)/2 
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2562)/2
 

คำสั่งที่ 279/2562  เรื่อง  แต่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส

คำสั่งที่ 278/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 277/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค

คำสั่งที่ 276/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูเนตรนภา)

คำสั่งที่ 275/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูธัญลักษณ์)

คำสั่งที่ 274/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 273/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 272/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครุภัณฑ์)

คำสั่งที่ 271/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 270/2562  เรื่อง  อบรมเชิงปฏิบัติการดูดาวเบื้องต้น

คำสั่งที่ 269/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  

คำสั่งที่ 268/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(งานศิลปหัตถกรรม)

คำสั่งที่ 267/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 266/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(งานศิลปหัตถกรรม)

คำสั่งที่ 265/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 264/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูศุภสิริ)

คำสั่งที่ 263/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูศุภรดา)

คำสั่งที่ 262/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 261/2562  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางคืน)มค63

คำสั่งที่ 260/2562  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางวัน)มค63

คำสั่งที่ 259/2562  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางคืน)ธค

คำสั่งที่ 258/2562  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางวัน)ธค

คำสั่งที่ 257/2562  เรื่อง  คณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา

คำสั่งที่ 256/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 255/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูศิวรักษ์)

คำสั่งที่ 254/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูรุ่งนภา)

คำสั่งที่ 253/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างตรวจรับการจ้างเช่าอินเตอร์เน็ต

คำสั่งที่ 252/2562  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ

คำสั่งที่ 251/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูยุวดี)

คำสั่งที่ 250/2562  เรื่อง  แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2562

คำสั่งที่ 249/2562  เรื่อง  แต่งตั้งครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2/2562

คำสั่งที่ 248/2562  เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 /2562

คำสั่งที่ 247/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรฯ

คำสั่งที่ 246/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ครูพี่เลี้ยงฯ

คำสั่งที่ 245/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอรวรรณ)

คำสั่งที่ 244/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 243/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวงดนตรีลูกทุ่ง

คำสั่งที่ 242/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 241/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการผครูภรณ์ชนก)

คำสั่งที่ 240/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินฯ

คำสั่งที่ 239/2562  เรื่อง  แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์(กลางคืน)พย

คำสั่งที่ 238/2562  เรื่อง  แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์(กลางวัน)พย

คำสั่งที่ 237/2562  เรื่อง  แต่งตั้งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คำสั่งที่ 236/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 235/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาบริการ

คำสั่งที่ 234/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูภรณ์ชนก)

คำสั่งที่ 233/2562  เรื่อง  จ้างลูกจ้างชั่วคราว(ปฏิบัติการสอน)

คำสั่งที่ 232/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 231/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 230/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 229/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอนฯ

คำสั่งที่ 228/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูนิตยาพร)

คำสั่งที่ 227/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

คำสั่งที่ 226/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

คำสั่งที่ 225/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตักบาตรเทโว

คำสั่งที่ 224/2562  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ

คำสั่งที่ 223/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 222/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 221/2562  เรื่อง  (สอบปลายภาค)162

คำสั่งที่ 220/2562  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางคืน)ตค.

คำสั่งที่ 219/2562  เรื่อง  เวรรักษาการณ์(กลางวัน)ตค.

คำสั่งที่ 218/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ (นศท)

คำสั่งที่ 217/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ (รองพฤทธิ์พล)

คำสั่งที่ 216/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ (รองพฤทธิ์พล)

คำสั่งที่ 215/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ (ครูอรทับ)

คำสั่งที่ 214/2562  เรื่อง  แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มบริหารฯ

คำสั่งที่ 213/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ(ครั้งที่2)

คำสั่งที่ 212/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 211/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในฯ

คำสั่งที่ 210/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ชนิดาภา)

คำสั่งที่ 209/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 208/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 207/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ช่อผกา)

คำสั่งที่ 206/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ(ครูสุพัตรา)

คำสั่งที่ 205/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 204/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลฯ

คำสั่งที่ 203/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 202/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาอย่างเข้ม(ครูนิติศาสตร์)

คำสั่งที่ 201/2562  เรื่อง  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

คำสั่งที่ 200/2562  เรื่อง  ข้าราชการครูไปราชการ

 คำสั่งที่ 199/2562 เรื่อง เวรรักษาการณ์กลางคืน(ก.ย.)

คำสั่งที่ 198/2562 เรื่อง เวรรักษาการณ์กลางวัน(ก.ย.)

คำสั่งที่ 197/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(รองพฤทธิ์พล)

คำสั่งที่ 196/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(รองเกียรติศักดิ์)

คำสั่งที่ 195/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูชนิกานต์)

คำสั่งที่ 194/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูศิวรักษ์)

คำสั่งที่ 193/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูสุพัตรา)

คำสั่งที่ 192/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูปาริฉัตต์)

คำสั่งที่ 191/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอภิชาติ)

คำสั่งที่ 190/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอรณพ)

คำสั่งที่ 189/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอรทัย)

คำสั่งที่ 188/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 187/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 186/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูพัชนียา)

คำสั่งที่ 185/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูศุภสิริ)

คำสั่งที่ 184/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(รองสถิตย์)

คำสั่งที่ 183/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 182/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 181/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

คำสั่งที่ 180/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 179/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 178/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 177/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 176/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 175/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 174/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 173/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 172/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 171/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 170/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 169/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 168/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 167/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 166/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 165/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 164/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 163/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 162/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 161/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 160/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 159/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูสมบูรณ์)

คำสั่งที่ 158/2562 เรื่อง เวรรักษาการณ์กลางคืน(สค.)

คำสั่งที่ 157/2562 เรื่อง เวรรักษาการณ์กลางวัน(สค.)

คำสั่งที่ 156/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเนื่องในวันเฉลิมฯ

คำสั่งที่ 155/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูดวงใจ)

คำสั่งที่ 154/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูกันย์ชิสา)

คำสั่งที่ 153/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 152/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอรทัย)

คำสั่งที่ 151/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ  

 

 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 มกราคม 2563
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th