.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    คำสั่งและแนวปฎิบัติ(25652) 
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(25652)
 

คำสั่งที่ 150/2562 เรื่อง สอบกลงภาคเรียนที่1/2562

คำสั่งที่ 149/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอุทัยรัตน์)

คำสั่งที่ 148/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูสุพัฒรา)

คำสั่งที่ 147/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 146/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

คำสั่งที่ 145/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 144/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 143/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 142/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอุทัยรัตน์)

คำสั่งที่ 141/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูเชษฐกร)

คำสั่งที่ 140/2562 เรื่อง เวรรักษาการณ์(กลางคืน)กค.

คำสั่งที่ 139/2562 เรื่อง เวรรักษาการณ์(กลางวัน)กค.

คำสั่งที่ 138/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 137/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(รองสถิตย์)

คำสั่งที่ 136/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทย

คำสั่งที่ 135/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 134/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

คำสั่งที่ 133/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอุทัยรัตน์)

คำสั่งที่ 132/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูธัญลักษณ์

คำสั่งที่ 131/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 130/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูมลิวัลย์)

คำสั่งที่ 129/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูปรมินทร์)

คำสั่งที่ 128/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 127/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูชนิดาภา)

คำสั่งที่ 126/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูณัฐกฤตา)

คำสั่งที่ 125/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูสุพัตรา)

คำสั่งที่ 124/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเ

คำสั่งที่ 123/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม

คำสั่งที่ 122/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทุนการศึกษาฯ

คำสั่งที่ 121/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันประกาศตั้งโรงเรียน

คำสั่งที่ 120/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมฯ

คำสั่งที่ 119/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมธนาคารโรงเรียน

คำสั่งที่ 118/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

คำสั่งที่ 117/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครู

คำสั่งที่ 116/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอาภัสราวรรณ)

คำสั่งที่ 115/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูคมสัน)

คำสั่งที่ 114/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอุทัยรัตน์)

คำสั่งที่ 113/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(รองพฤทธิ์พล)

คำสั่งที่ 112/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูเชษฐกร)

คำสั่งที่ 111/2562 เรื่อง เวรรักษาการณ์(กลางคืน)มิย.

คำสั่งที่ 110/2562 เรื่อง เวรรักษาการณ์(กลางวัน)มิย.

คำสั่งที่ 109/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(SIAO)

คำสั่งที่ 108/2562 เรื่อง คณะกรรมการนิเทศ ครูพี่เลี้ยงฯ

คำสั่งที่ 107/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(บูรพา)

คำสั่งที่ 106/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ดวงใจ)

คำสั่งที่ 105/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(สุพัตรา)

คำสั่งที่ 104/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(คมสัน)

คำสั่งที่ 103/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินอบรมนักเรียน ม.1และม.4

คำสั่งที่ 102/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(รองพฤทธิ์พล)

คำสั่งที่ 101/2562 เรื่อง โรงเรียนการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน

คำสั่งที่ 100/2562 เรื่อง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

คำสั่งที่ 099/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

คำสั่งที่ 098/2562 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

คำสั่งที่ 097/2562 เรื่อง กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์

คำสั่งที่ 096/2562 เรื่อง กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

คำสั่งที่ 095/2562 เรื่อง ครูสอนกิจกรรมลูกเสือ

คำสั่งที่ 094/2562 เรื่อง กิจกรรมสาธารณะประโยชน์

คำสั่งที่ 093/2562 เรื่อง ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม

คำสั่งที่ 092/2562 เรื่อง ครูแนะแนว

คำสั่งที่ 091/2562 เรื่อง จ่ายเงินเรียนฟรี

คำสั่งที่ 090/2562 เรื่อง ครูเวรประจำวัน

คำสั่งที่ 089/2562 เรื่อง ครูประจำชั้น

คำสั่งที่ 088/2562 เรื่อง แต่งตั้งสอน ภาคเรียนที่1

คำสั่งที่ 087/2562 เรื่อง คณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน

คำสั่งที่ 086/2562 เรื่อง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ของครูสอนภาษาอังกฤษ

คำสั่งที่ 085/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ศศิกานต์)

คำสั่งที่ 084/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(นุกูล)

คำสั่งที่ 083/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้างฯ

คำสั่งที่ 082/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ภรณ์ชนก)

คำสั่งที่ 081/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้าง มาปฏิบัติราชการ

คำสั่งที่ 080/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(พงศกร)

คำสั่งที่ 079/2562 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์(กลางคืน)พค

คำสั่งที่ 078/2562 เรื่อง แต่งตั้งวรรักษาการณ์(กลางวัน)พค

คำสั่งที่ 077/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 076/2562 เรื่อง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ของครูสอนภาษาอังกฤษ)

คำสั่งที่ 075/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 074/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 073/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน

คำสั่งที่ 072/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 071/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูจันทร์เพ็ญ)

คำสั่งที่ 070/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 069/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 068/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 067/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 066/2562 เรื่อง เวรรักษาการณ์(กลางคืน)เมย

คำสั่งที่ 065/2562 เรื่อง เวรรักษาการณ์(กลางวัน)เมย

คำสั่งที่ 064/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 063/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 062/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพฯ

คำสั่งที่ 061/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(เชฐกร)

คำสั่งที่ 060/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 059/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 058/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลฯ

คำสั่งที่ 057/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทายก ทายิกา

คำสั่งที่ 056/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 055/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 054/2562 เรื่อง แต่งตั้งณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

คำสั่งที่ 053/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบหลักฐานการศึกษา

คำสั่งที่ 052/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(นิตยาพร) 

คำสั่งที่ 051/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 050/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณร

คำสั่งที่ 049/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (รองพฤทธิ์พล)

คำสั่งที่ 048/562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 047/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค

คำสั่งที่ 046/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 045/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกำรรมการตั้งงบประมาณ

คำสั่งที่ 044/562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 043/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปี2562

คำสั่งที่ 042/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูสมาน)

คำสั่งที่ 041/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูนุกูล)

คำสั่งที่ 040/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 039/2562 เรื่อง เวรรักษาการณ์(กลางคืน)มีค.

คำสั่งที่ 038/562 เรื่อง เวรรักษาการณ์(กลางวัน)มีค.

คำสั่งที่ 037/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูศิวรักษ์)

คำสั่งที่ 036/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูศิวรักษ์)

คำสั่งที่ 035/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูศุภสิริ)

คำสั่งที่ 034/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูบูรพา)

คำสั่งที่ 033/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 032/562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 031/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูพิมพ์ผกา)

คำสั่งที่ 030/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 029/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 028/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 027/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 026/2562 เวรรักษาการณ์(กลางวัน)กพ

คำสั่งที่ 025/2562 เเวรรักษาการณ์(กลางวัน)กพ.

คำสั่งที่ 024/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ช่อผกา)

คำสั่งที่ 023/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(อรณพ)

คำสั่งที่ 022/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(กันย์ชิสา)

คำสั่งที่ 021/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 020/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 019/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(เชฐกร)

คำสั่งที่ 018/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(พรทิพย์)

คำสั่งที่ 017/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 016/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(เชฐกร)

คำสั่งที่ 015/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 014/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ(PISA)

คำสั่งที่ 013/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ(Pre-Onet)

คำสั่งที่ 012/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 011/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 010/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 009/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอุทัยรัตน์)

คำสั่งที่ 008/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 007/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูภรณ์ชนก)

คำสั่งที่ 006/2562 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

คำสั่งที่ 005/2562 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง

คำสั่งที่ 004/2562 เรื่อง  ทำบุญตักบาตร

คำสั่งที่ 003/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูรัตนา)

คำสั่งที่ 002/2562 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูศิวรักษ์)

คำสั่งที่ 001/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2

ประกาศโรงเรียน เรื่อง ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาฯ

ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ

 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 3 สิงหาคม 2563
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th