.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2561)/1 
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2561)/1
 

คำสั่งที่ 220/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูสมาน)

คำสั่งที่ 219/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 218/2561 เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวมาปฏิบัติราชการ

คำสั่งที่ 217/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวมาปฏิบัติราชการ

คำสั่งที่ 216/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว มาปฏิบัติราชการ

คำสั่งที่ 215/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวันปิยมหาราช

คำสั่งที่ 214/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตักบาตรเทโว

คำสั่งที่ 213/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค(1/2561)

คำสั่งที่ 212/2561 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์(กลางคืน)ต.ค.

คำสั่งที่ 211/2561 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์(กลางวัน)ต.ค.

คำสั่งที่ 210/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(ซ่อมแซมบ้านพักครู)

คำสั่งที่ 209/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ซ่อมแซมบ้านพักครู)

คำสั่งที่ 208/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(รองสถิตย์)

คำสั่งที่ 207/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูศุภสิริ)

คำสั่งที่ 206/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูสานิตย์)

คำสั่งที่ 205/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ)

คำสั่งที่ 204/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูพรทิพย์)

คำสั่งที่ 203/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูภัทรา)และคณะ

คำสั่งที่ 202/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูรุจิรา)

คำสั่งที่ 201/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูเชฐกร)

คำสั่งที่ 200/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูเชฐกร)

คำสั่งที่ 199/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูอภิชาติ)

คำสั่งที่ 198/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูอรวรรณ)

คำสั่งที่ 197/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูอรทัย)

คำสั่งที่ 196/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน

คำสั่งที่ 195/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูอรณพ)

คำสั่งที่ 194/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 193/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูอรณพ)

คำสั่งที่ 192/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

คำสั่งที่ 191/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

คำสั่งที่ 190/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 189/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูพัชราภรณ์)

คำสั่งที่ 188/2561 เรื่อง  เวรยามรักษาการณ์(กลางคืน) ก.ย

คำสั่งที่ 187/2561 เรื่อง เวรยามรักษาการณ์(กลางวัน) ก.ย.

คำสั่งที่ 186/2561 เรื่อง แต่งต้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฝึกย่อย)

คำสั่งที่ 185/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูอุทัยรัตน์)

คำสั่งที่ 184/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ(PISA)2

คำสั่งที่ 183/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมนักเรียน(ศิลปหัตถกรรมฯ)

คำสั่งที่ 182/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูอรณพ)

คำสั่งที่ 181/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ(PISA)2

คำสั่งที่ 180/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูกานดา)

คำสั่งที่ 179/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูเนตรนภา)

คำสั่งที่ 178/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูเนตรนภา)

คำสั่งที่ 177/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 176/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูนันท์นภัส)

คำสั่งที่ 175/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูกานดา)

คำสั่งที่ 174/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูอภิชาต)

คำสั่งที่ 173/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูสมาน)

คำสั่งที่ 172/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูสมาน)

คำสั่งที่ 171/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน(กยศ)

คำสั่งที่ 170/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมมุทิตาจิต

คำสั่งที่ 169/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำสั่งที่ 168/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูบูรพา)

คำสั่งที่ 167/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูเนตรนภา)

คำสั่งที่ 166/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูคมสัน)

คำสั่งที่ 165/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูศศิกานต์)

คำสั่งที่ 164/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 163/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูพงศกร)

คำสั่งที่ 162/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูอุทัยรัตน์)

คำสั่งที่ 161/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูนุกูล)

คำสั่งที่ 160/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูณัฐกฤตา)

คำสั่งที่ 159/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูศุภรดา)

คำสั่งที่ 158/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูรัตนา)

คำสั่งที่ 157/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูเนตรนภา)

คำสั่งที่ 156/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูฐิติวรรณ)

คำสั่งที่ 155/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูเพ็ญนภา)

คำสั่งที่ 154/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูสมาน)

คำสั่งที่ 153/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูเพ็ญนภา)

คำสั่งที่ 152/2561 เเรื่อง เวรยามรักษาการณ์(กลางคืน) ส.ค.

คำสั่งที่ 151/2561 เรื่อง เวรยามรักษาการณ์(กลางวัน) ส.ค.

คำสั่งที่ 150/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูจุฑารัตน์)

คำสั่งที่ 149/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูศิวรักษ์)

คำสั่งที่ 148/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทย

คำสั่งที่ 147/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ

คำสั่งที่ 146/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูจุลรัตน์)

คำสั่งที่ 145/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูนันท์นภัส)

คำสั่งที่ 144/2561 เรื่อง

คำสั่งที่ 143/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันแม่

คำสั่งที่ 142/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

คำสั่งที่ 141/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอาสาฬหบูชา

คำสั่งที่ 140/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (รองผู้อำนวยการ)

คำสั่งที่ 139/2561 เรื่อง ข้าราชการครู ลูกจ้าง นักเรียนไปราชการ

คำสั่งที่ 138/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูรัชนีกร)

คำสั่งที่ 137/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ (ครูกันย์ชิสา)

คำสั่งที่ 136/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูณัฐธิดา)

คำสั่งที่ 135/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล(ครั้งที่2)

คำสั่งที่ 134/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการผลิตและพัฒนาสื่อฯ

คำสั่งที่ 133/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมนายหมู่ลูกเสือ

คำสั่งที่ 132/2561 เเรื่อง เวรยามรักษาการณ์(กลางวัน) ก.ค.

คำสั่งที่ 131/2561 เรื่อง เวรยามรักษาการณ์(กลางคืน) ก.ค.

คำสั่งที่ 130/2561 เรื่อง ข้าราชการไปราชการ(ครูนันท์นภัส).

คำสั่งที่ 129/2561 เรื่อง ข้าราชการครู ลูกจ้าง นักเรียนไปราชการ(ครูอุทัยรัตน์)

คำสั่งที่ 128/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบการอ่านตามแนว PISA

คำสั่งที่ 127/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูรุ่งนภา)

คำสั่งที่ 126/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสานสัมพัธ์น้องพี่

คำสั่งที่ 125/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอรทัย)

คำสั่งที่ 124/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูชนิดาภา)

คำสั่งที่ 123/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอาภัสราวรรณ)

คำสั่งที่ 122/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูณัฐธิดา)

คำสั่งที่ 121/2561 เรื่อง ข้าราชการครู ลูกจ้าง นักเรียนไปราชการ(ครูเชษฐกร)

คำสั่งที่ 120/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 119/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครู

คำสั่งที่ 118/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมธนาคารโรงเรียน

คำสั่งที่ 117/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า

คำสั่งที่ 116/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม PLC

คำสั่งที่ 115/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบุหรี่โลก

คำสั่งที่ 114/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการระดมทุนการศึกษาฯ

คำสั่งที่ 113/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน

คำสั่งที่ 112/2561 เรื่อง เวรยามรักษาการณ์(กลางคืน) มิ.ย.

คำสั่งที่ 111/2561 เรื่อง เวรยามรักษาการณ์(กลางวัน) มิ.ย.

คำสั่งที่ 110/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์

คำสั่งที่ 109/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีบุญบั้งไฟ

คำสั่งที่ 108/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันประกาศตั้งโรงเรียน

คำสั่งที่ 107/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(โรงเรียนมาตรานสากล)

คำสั่งที่ 106/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิสาขบูชา

คำสั่งที่ 105/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขาบูชา

คำสั่งที่ 104/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(อบรมสหวิทยาเขต)

คำสั่งที่ 103/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (อบรมครูผู้ช่วย)

คำสั่งที่ 102/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูรัชนีกร)

คำสั่งที่ 101/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูอรวรรณ)

คำสั่งที่ 100/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คำสั่งที่ 099/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมชุมนุม) ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 098/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ

คำสั่งที่ 097/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมสร้างสรรค์) ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 096/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 095/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 094/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สวดมนต์ไหว้พระ) ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 093/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(คุณธรรม) ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 092/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สิ่งแวดล้อม) ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 091/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(จิตสาธารณะ) ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 090/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 089/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือฯ) ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 088/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามนโยบาย(เรียนฟรี) ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 087/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 086/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชั้นและครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 085/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 084/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 083/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กร

คำสั่งที่ 082/2561 เรื่อง แต่งตั้งตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ

คำสั่งที่ 081/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่่อฯ)

คำสั่งที่ 080/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูภัทรา)

คำสั่งที่ 079/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอุทัยรัคน์)

คำสั่งที่ 078/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูจันทร์เพ็ญ)

คำสั่งที่ 077/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอุทัยรัคน์)

คำสั่งที่ 076/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูช่อผกา)

คำสั่งที่ 075/2561 เรื่อง ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้าง ไปราชการ

คำสั่งที่ 074/2561 เรื่อง ข้าราชการครู นักเรียนไปราชการ

คำสั่งที่ 073/2561 เรื่อง ให้ครูเวรรักษาการณ์กลางวันปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม

คำสั่งที่ 072/2561 เรื่อง การมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561i

คำสั่งที่ 071/2561 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางวัน)พ.ค

คำสั่งที่ 070/2561 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางคืน)พ.ค

คำสั่งที่ 069/2561 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางวัน)เม.ย.

คำสั่งที่ 068/2561 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางคืน)เม.ย.

คำสั่งที่ 067/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 066/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 065/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 064/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 063/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 062/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 061/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 060/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 059/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 058/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 057/2561 เรื่อง พนักงานราชการ ลูกจ้าง นักเรียนไปราชการ(ครูศศิกานต์)

คำสั่งที่ 056/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูเอรทัย)

คำสั่งที่ 055/2561 เรื่อง พิธีมอบหลักฐานการศึกษา

คำสั่งที่ 054/2561 เรื่อง คณะกรรมการรับนักเรียน ปี 2561

คำสั่งที่ 053/2561 เรื่อง คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

คำสั่งที่ 052/2561 เรื่อง  ทายกทายิกา

คำสั่งที่ 051/2561 เรื่อง คณะกรรมการเตรียมรับการประเมินโรงเรียนสีขาว

คำสั่งที่ 050/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูปฏิงัติงานในหน้าที่(ครูณัฐกฤตา)

คำสั่งที่ 049/2561 เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 048/2561 เรื่อง บรรพชาสามเณรฯ

คำสั่งที่ 047/2561 เรื่อง คณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

คำสั่งที่ 046/2561 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางวัน) มีค

คำสั่งที่ 045/2561 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) มีค

คำสั่งที่ 044/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอรุณ)

คำสั่งที่ 043/2561 เรื่อง ข้าราชการครู ลูกจ้าง นักเรียนไปราชการ

คำสั่งที่ 042/2561 เรื่อง ข้าราชการครู ไปราชการ (ครูเวียงแก้ว)

คำสั่งที่ 041/2561 เรื่อง ข้าราชการครู  ไปราชการ (ครูยุวดี)

คำสั่งที่ 040/2561 เรื่อง ข้าราชการครู ไปราชการ (ครูอภิชาต)

คำสั่งที่ 039/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอำลาสถาบัน

คำสั่งที่ 038/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ2562

คำสั่งที่ 037/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานกลาง (ม.1, ม.2)

คำสั่งที่ 036/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูอภิชาต)

คำสั่งที่ 035/2561 เรื่อง  ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลครั้งที่1

คำสั่งที่ 034/2561 เรื่อง ข้าราชการครู ไปราชการ(ครูมลิวัลยฺ์)

คำสั่งที่ 033/2561 เรื่อง ข้าราชการครู ลูกจ้าง นักเรียนไปราชการ

คำสั่งที่ 032/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูศุภสิริ)

 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 มกราคม 2563
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th