.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
  หน้าหลัก    คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2561) 
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2561)
 

คำสั่งที่ 092/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สิ่งแวดล้อม) ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 091/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(จิตสาธารณะ) ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 090/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 089/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือฯ) ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 088/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามนโยบาย(เรียนฟรี) ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 087/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 086/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชั้นและครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 085/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 084/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 083/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กร

คำสั่งที่ 082/2561 เรื่อง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ไปราชการครู

คำสั่งที่ 081/2561 เรื่อง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ไปราชการครู

คำสั่งที่ 080/2561 เรื่อง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ไปราชการครู

คำสั่งที่ 079/2561 เรื่อง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ไปราชการครู

คำสั่งที่ 078/2561 เรื่อง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ไปราชการครู

คำสั่งที่ 077/2561 เรื่อง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ไปราชการครู

คำสั่งที่ 076/2561 เรื่อง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ไปราชการครู

คำสั่งที่ 075/2561 เรื่อง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ไปราชการครู

คำสั่งที่ 074/2561 เรื่อง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ไปราชการครู

คำสั่งที่ 073/2561 เรื่อง ให้ครูเวรรักษาการณ์กลางวันปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม

คำสั่งที่ 072/2561 เรื่อง การมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561i

คำสั่งที่ 071/2561 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางวัน)พ.ค

คำสั่งที่ 070/2561 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางคืน)พ.ค

คำสั่งที่ 069/2561 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางวัน)เม.ย.

คำสั่งที่ 068/2561 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางคืน)เม.ย.

คำสั่งที่ 067/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 066/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 065/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 064/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 063/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 062/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 061/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 060/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 059/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 058/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ

คำสั่งที่ 057/2561 เรื่อง พนักงานราชการ ลูกจ้าง นักเรียนไปราชการ(ครูศศิกานต์)

คำสั่งที่ 056/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูเอรทัย)

คำสั่งที่ 055/2561 เรื่อง พิธีมอบหลักฐานการศึกษา

คำสั่งที่ 054/2561 เรื่อง คณะกรรมการรับนักเรียน ปี 2561

คำสั่งที่ 053/2561 เรื่อง คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

คำสั่งที่ 052/2561 เรื่อง  ทายกทายิกา

คำสั่งที่ 051/2561 เรื่อง คณะกรรมการเตรียมรับการประเมินโรงเรียนสีขาว

คำสั่งที่ 050/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูปฏิงัติงานในหน้าที่(ครูณัฐกฤตา)

คำสั่งที่ 049/2561 เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 048/2561 เรื่อง บรรพชาสามเณรฯ

คำสั่งที่ 047/2561 เรื่อง คณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

คำสั่งที่ 046/2561 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางวัน) มีค

คำสั่งที่ 045/2561 เรื่อง เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) มีค

คำสั่งที่ 044/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูอรุณ)

คำสั่งที่ 043/2561 เรื่อง ข้าราชการครู ลูกจ้าง นักเรียนไปราชการ

คำสั่งที่ 042/2561 เรื่อง ข้าราชการครู ไปราชการ (ครูเวียงแก้ว)

คำสั่งที่ 041/2561 เรื่อง ข้าราชการครู  ไปราชการ (ครูยุวดี)

คำสั่งที่ 040/2561 เรื่อง ข้าราชการครู ไปราชการ (ครูอภิชาต)

คำสั่งที่ 039/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอำลาสถาบัน

คำสั่งที่ 038/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ2562

คำสั่งที่ 037/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานกลาง (ม.1, ม.2)

คำสั่งที่ 036/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูอภิชาต)

คำสั่งที่ 035/2561 เรื่อง  ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลครั้งที่1

คำสั่งที่ 034/2561 เรื่อง ข้าราชการครู ไปราชการ(ครูมลิวัลยฺ์)

คำสั่งที่ 033/2561 เรื่อง ข้าราชการครู ลูกจ้าง นักเรียนไปราชการ

คำสั่งที่ 032/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูศุภสิริ)

คำสั่งที่ 031/2561 เรื่อง ข้าราชการครู ลูกจ้าง นักเรียนไปราชการ (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

คำสั่งที่ 030/2561  เรื่อง ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล(ลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง)

คำสั่งที่ 029/2561  เรื่อง ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล(ลูกจ้างชั่วคราวครูอัตราจ้าง)

คำสั่งที่ 028/2561 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เดือน กพ. (กลางคืน)

คำสั่งที่ 027/2561 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เดือน กพ. (กลางวัน)

คำสั่งที่ 026/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา

คำสั่งที่ 025/2561  เรื่อง ข้าราชการครู ลูกจ้าง นักเรียนไปราชการ

คำสั่งที่ 024/2561  เรื่อง ติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งที่ 023/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูอรณพ)

คำสั่งที่ 022/2561 เรื่อง ข้าราชการครูนักเรียนไปราชการ (ครูสมาน)

คำสั่งที่ 021/2561 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งที่ 020/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูณัฐกฤตา)

คำสั่งที่ 019/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ PISA

คำสั่งที่ 018/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ(ม.3)

คำสั่งที่ 017/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูกันย์ชิสา)  

คำสั่งที่ 016/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่่งานวัดผลฯ

คำสั่งที่ 015/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (ครูสมาน)

คำสั่งที่ 014/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (KKU)

คำสั่งที่ 013/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูอุทัยรัตน์)

คำสั่งที่ 012/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ(ครูปริญญา)

คำสั่งที่ 011/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูยุวดี)

คำสั่งที่ 010/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน(2/60)

คำสั่งที่ 009/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู

คำสั่งที่ 008/2561 เรื่อง ข้าราชการครูไปราชการ (นศท)

คำสั่งที่ 007/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

คำสั่งที่ 006/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็ก

คำสั่งที่ 005/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง(ซ่อมแซมบ้านพักครู)

คำสั่งที่ 004/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ซ่อมแซมบ้านพักครู)

คำสั่งที่ 003/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาอย่างเข้ม(ณัฐกฤตา)

คำสั่งที่ 002/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาอย่างเข้ม(สุพัตรา)

คำสั่งที่ 001/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมนักเรียนวานศิลปหัตถกรรม

ประกาศโรงเรียน เรื่อง กำหนดคาบ PLC

 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : School@ubr.ac.th