.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
กรอกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนลดเวลาครูสมาน

  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และเป้าประสงค์
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหาร
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ข้อมุลบุคคลากร
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
เพลงประจำสถาบัน
แผนผังโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน
นักการภารโรง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กระติบข้าวไฟฟ้า
นักเก็ตปลาส้ม
Menu on the right
FAQs
LINK
Webboard
Guestbook
Download
แบบบันทึกสำหรับนักเรียน
คำสั่งไปราชการ
แบบฟอร์มต่างๆ
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ปร
คำสั่งและแนวปฎิบัติ
คำสั่งและแนวปฎิบัติ
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
แนวทางจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
แผนการจัดการเรียนรู้(การคิด)
เอกสารสำคัญสำหรับนักเรียน
แผ่นพับสาระความรู้
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2559)
กองทุน 40 ปี อ.บ.ร.
ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)
เอกสารสำคัญสำหรับครู
ดาวน์โหลดแบบบันทึก ปพ.5(วิชาเพิ่มเติม)
ดาวน์โหลด ปพ.6
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2560)
คำสั่งและแนวปฎิบัติ(2560)/2
Acitvities
Profile
Contact Us
Site Map
Home page
Learning science
Learning mathematics
Learning social studies
Learning thai
Learning health and physical education
Learning art
Learning and career and technology
Learning a foreign language
 
 
นายบวร ใจป้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
December 2560
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 14 December 2560
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
316 หมู่ 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
Tel : 043-446100  Fax : 043-446100
Email : ubr2554@gmail.com