วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

​โยคา เว ชายเต ภูริ – ความรู้เกิดจากการปฏิบัติ

พันธกิจ

พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่คุณภาพระดับสากล​

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่การเป็นสากล
2.ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาศในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึงและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3.บุคลากรทุกคนสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4.โรงเรียนมีความเข้มแข็ง เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. โรงเรียนมีความสามารถในการบริการชุมชน ทั้งด้านอาคารสถานที่และวัสดุ ครุภัณฑ์