ผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

  • กลุ่มบริหารงบประมาณ
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มบริหารงานวิชาการ
  • กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
  • กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน