กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • นางเนตรนภา คลังกลาง
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
 • รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวพัชราภรณ์ เพิ่มยินดี
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางอรวรรณ พลทัสสะ
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางนิตยาพร กินบุญ
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางปาริฉัตต์ ไวคำ
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายสมาน ล้ำลอง
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายพิสิษฐ์ ดรจันทร์ใต้
 • ครูชำนาญการ
 • นายเชฐกร ประชาโรจน์
 • ครูชำนาญการ
 • นาสาวพิมผกา พิมพุฒ
 • ครูชำนาญการ
 • นางสุพัตรา ภูนาวัง
 • ครู
 • นางสาวกานต์ชนก เพ็งวงษา
 • ครู
 • นายพิชัย ยิงป่า
 • ครู
 • นายวันนิวัติ สุธรรมฤทธิ์
 • ครูผู้ช่วย
 • นางสาวนิราวรรณ แก่นโนนสัง
 • ครูผู้ช่วย
 • นายอนุ แก้วสาธร
 • พนักงานราชการ